Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

15.12.2014

Eri tuoteryhmien kuormauksessa huomioitavaa

Rahdinkuljettajan pitää tarkastaa kaikissa kuljetuksissa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

Oleellinen tekijä kylmäja pakastekuljetuksen onnistumiselle on tuotteiden kuormaushetken lämpötila ja pakkausten kunto sekä tuotteiden lavoitus.

Pitkän matkan kuljetuksissa pitää eri tuoteryhmät, joilla on erilaiset lämpötilavaatimukset, kuljettaa erillään. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää väliseinätai moniosastokalustoa. Jakelukuljetuksissa voidaan samaa lämpötilaa vaativat tuotteet kuormata yhtenäiseen kuormatilaan.

Tuotteiden lämpötilan mittaaminen kuormattaessa

Tuotteiden lämpötilan mittaamiseen voidaan soveltaa yleisiä näytteenoton ohjeita ja standardeja, jotta saadaan luotettava kuva kuormattavien tuotteiden lämpötilasta. Lavoitetuista tuotteista pitää ehdottomasti saada tieto myös lavan keskeltä, ellei kuorman luovuttajalla ole esittää mittaustuloksia. Mittauksessa voidaan käyttää lasermittareita, mutta niiden tulos on aina suuntaa-antava. Mikäli lämpötilat poikkeavat sovitusta kuormauslämpötilasta, tarkistusmittaus pitää tehdä tarkkuusmittarilla. Poikkeamat pitää kirjata kuljetusasiapapereihin (rahtikirja, lähete). Jollei rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä eikä muuta näytetä, katsotaan, että tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila tavaraa kuljetettavaksi otettaessa oli hyvä. Mikäli on syytä epäillä, että kuljetuksen aikana tuotteiden laatu heikkenee joistakin olosuhdetekijöistä johtuen, kuormaus voidaan keskeyttää.

Lavoitetuista tuotteista vähintään 1/3 lavojen määrästä tutkitaan ja mittauksista noin puolet on lavan sisäosien lämpötilan mittauksia.

Pakasteet

Pakasteita ei saa kuljettaa yhdessä muiden tuotteiden kanssa, koska lämpötilat eivät tällöin säily lakien vaatimusten mukaisena. Ehdottoman tärkeää on, että kuormatila on jäähdytetty ennen kuormausta. Pakasteisiin, etenkin jäätelöön, tarttuu erittäin helposti sivuhajuja voimakastuoksuisista tuotteista. Tästä syystä kuormatila on pidettävä puhtaana ja hajuttomana sekä puhdistettava tarvittaessa, mikäli kuormana on välillä ollut voimakastuoksuisia tuotteita.

Pakasteita kuormataan joko lavoitettuna tai irtopakkauksina suoraan kuljetusvälineeseen. Kuormaus on järjestettävä niin, että tuotteita kuormausalueelta autoon siirrettäessä lämpötila ei pääse kohoamaan. Jo lyhytaikainenkin säilytys liian lämpimällä lähetysalueella vaikuttaa pakkausten ja tuotteiden lämpötilaan. Jos lavoitettuja pakkauksia kuormataan

+15 °C lämpötilassa olevan lähetysalueen kautta, muuttuu reunimmaisten tuotteiden lämpötila jo puolessa tunnissa –25 °C:sta noin –14 °C:een. Tämä lämpeneminen on haitallinen tuotteen laadulle eikä ole sallittu myöskään lainsäädännön mukaan.  Pakasteiden kuormausalueilla on oltava jatkuvatoiminen lämpötilan seuranta, ja seurantalaitteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin kuljetuskalustossa käytettävien lämpötilan rekisteröintilaitteidenkin.

Jäähdytetyt ja viilennetyt tuotteet

Jäähdytettäviin ja viilennettäviin tuotteisiin kuuluvat kaikki ne, jotka vaativat kuljetuslämpötilaa, joka tuoteryhmästä riippuen on +0 °C... +15 °C Nämä tuotteet on kuormattava jäähdytettyyn kuormatilaan. Tuotteissa käytetään hyvin monenlaisia pakkauksia, mikä asettaa vaatimuksia kuormaukselle sekä lämpötilan ja etenkin kuormatilan kosteuden hallinnan osalta. Pitkän matkan kuljetuksissa käytetään useimmiten kuormalavoja. Jakelukuljetuksissa on käytössä myös rullakoita sekä laatikko/alusvaunuyksiköitä. Tähän tuoteryhmään kuuluu muutamia tuotteita, jotka ovat herkkiä vieraille hajuille ja lämpötilamuutokset lyhentävät nopeasti niiden kauppakestävyyttä. Maitotaloustuotteet ovat herkkiä hajuille, joten ne on suojattava huolellisesti.

Kuljetettaessa jäähdytettyjä ja viilennettyjä tuotteita samassa kuljetusvälineessä pitää käyttää moniosastoista kuormatilaa silloin, kun tuoteryhmien lämpötilavaatimukset poikkeavat toisistaan. Tuotteita koskevat lakisääteiset vaatimukset määrittävät lämpötilat.

Kuormattaessa tuotteita on varmistuttava tuotteiden oikeasta kuormaushetken lämpötilasta. Mikäli osa tuotteista on liian lämpimiä, seurauksena voi olla herkimpien tuotteiden lämpeneminen kuljetuksen aikana. Kuormaus pitää keskeyttää ja huolehtia tuotteiden lämpötilan alentamisesta.Tuotteet pitää yleensä viedä takaisin kylmähuoneisiin jäähtymään.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuore liha

Tuoreen lihan ja tuorelihatuotteiden kuormauksessa hygienia on erittäin tärkeä tekijä. Tuoreen lihan kuormausalueella on oltava tuotteiden vaatima lämpötila. Tuotteiden kuormaushetken lämpötila on syytä mitata. Mittauksessa ei saa käyttää mittalaitetta, joka mahdollisesti rikkoo pakkauksen. Kaasutai vakuumipakkaukset eivät saa rikkoutua, koska tällöin tuotteen säilyvyys ja laatu kärsivät. Liha on herkkä saamaan sivuhajuja ja – makuja, joten kuormatilan on oltava puhdas sekä hajuton.

Tuore kala

Tuoreen kalan kuormauksessa on huomioitava kalan pakkaustapa. Osa kaloista on laatikoissa, joissa on jäähilettä oikean lämpötilan varmistamiseksi. Mikäli laatikko ei ole tiivis, valuu sulamisvesi laatikosta ja vaarana on muiden tuotteiden kostuminen. Kuormattaessa tuoretta, jäitettyä kalaa on varmistettava, että laatikoissa on jäitä riittävästi, laatikot tiiviitä ja kuormatila on jäähdytetty +3 °C:een. Vakuumija kaasupakattujen tuotteiden lämpötila on mitattava anturilla, joka mittaa lämpötilan pakkausten välistä rikkomatta niitä.

Tuore kala on voimakastuoksuinen, joten samassa kuormatilassa tai kuljetusyksikössä ei ole syytä kuljettaa herkästi makua ja hajua saavia tuotteita.

Vihannekset ja hedelmät

Tuoreiden vihannesten ja hedelmien lastauksessa oleellisin tekijä on varmistua tuotteiden oikeasta kuormauslämpötilasta. Lämpötila on ehdottomasti mitattava myös lavojen keskimmäisistä laatikoista, ellei tuotteiden luovuttajalla ole antaa kattavan lämpötilamittauksen tietoja. Kasvikset sisältävät paljon vettä, ja monesti tuotteet on pesty ja esikäsitelty, jolloin kosteutta on saattanut jäädä pakkauksiin. Lavoilla olevia pakkauksia on syytä tarkailla, että ne kestävät koko kuljetusmatkan. Monesti aaltopahvitai kartonkilaatikoiden kestävyys heikkenee kuljetuksen aikana, koska kosteus pehmentää rakennetta.Tästä on seurauksena pakkausten painuminen kasaan ja tuotteiden vaurioituminen kuljetuksen aikana. Lavojen sidonta ja huolellisesti asetetut kulmatuet varmistavat kuorman kestävyyttä.