Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tuotteiden yhteensopivuuden varmistaminen

 

Elintarvikkeiden pakkaustapa määrää muut samassa tilassa kuljetettavat ja säilytettävät tuotteet, tavarat ja aineet. Ilman pakkausta kuljetettavat ja säilytettävät elintarvikkeet vaativat suurempaa huolellisuutta, kun valitaan mitä muita tuotteita, tavaroita tai aineita samaan kuormatilaan voidaan kuormata. Elintarvikkeet, jotka on pakattu tiiviiseen pakkaukseen, eivät juuri aseta rajoituksia muille  samassa tilassa kuljetettaville tai säilytettäville tuotteille.Elintarvikekuljetusten hyvän käytännön ohjeiden mukaan voidaan erilaisia tuotteita, tavaroita ja aineita säilyttää samassa terminaalissa ja kuljettaa samassa kuormatilassa kuljettaa siten, että ne eivät aiheuta elintarvikkeiden laadun heikkenemistä. Tuotteet voivat vaikuttaa haitallisesti muihin samassa kuormatilassa oleviin, jolloin näiden laatu alenee, pahimmassa tapauksessa tuotteet voivat muuttua käyttökelvottomiksi.

Muiden kuin elintarvikkeiden kuljettaminen samassa kuormatilassa on tehtävä ehdottomasti niin, että elintarvikkeet ovat selvästi erillään. Jakelukuljetuksissa esimerkiksi kuivaelintarvikkeita ja pesuaineita ei saa laittaa lähekkäin samaan kuljetusyksikköön (rullakko ja lava).
Kuormatilassa ei saa kuljettaa mitään haitallisia aineita
yhdessä elintarvikkeiden kanssa. Pakasteiden kuormaus muiden tuotteiden kanssa samaan kuormatilaan ei ole sallittua.

Sekakuormissa lämpötila on valittava tuotteiden vaatimusten mukaan ja tunnistettava ne riskit, joita mahdollisesti aiheutuu sille kuorman osalle, jonka optimilämpötilavaatimusta ei voida kuljetuksen aikana toteuttaa.

Sekakuormia kuljetettaessa tärkeimmät kuorman yhteensopivuuteen vaikuttavat tekijät ovat tuotteiden lämpötilavaatimukset, tuotteiden hajujen siirtyminen sekä alttius kosteudelle. Kasviksilla etyleenin tuotto ja herkkyys etyleenille määrittävät kuorman koostumusta.

 

Lastattavat tuotteet ja niiden yhteensopivuus kuormaustilanteessa voidaan karkeasti jakaa viiteen eri ryhmään:

1.  Tuotteet, joita ei saa kuormata elintarvikkeiden kanssa samaan kuormatilaan tai on kuormattava erilleen.

2.  Keskenään neutraalit tuotteet; tuotteilla samanlaiset lämpötilavaatimukset, eivät ole voimakastuoksuisia eivätkä luovuta kosteutta tai hajuja muihin tuotteisiin.

3.  Tuotteet, joista erittyy voimakas tuoksu, paljon kosteutta tai tuottavat etyleeniä.

4.  Tuotteet, joilla on kuormaustilanteessa muusta kuormasta huomattavasti poikkeava lämpötilavaade.

5.  Tuotteet, joihin tarttuu herkästi muista tuotteista erittyviä aromeja, kosteutta tai ovat herkkiä  etyleenille.

Jakelukuljetuksissa joudutaan tekemään kompromisseja kuorman yhteenkuormauksessa.  Tällöin on aina ensinvarmistettava, että kuljetuksen kesto ei ole liian pitkä.  Pääsääntönä pidetään, että alle 10 tunnin kuljetuksiinvoidaan kuormata samaan kuormatilaan tuotteita, joiden lämpötilavaatimukset poikkeavat toisistaan korkeintaan 2-3 astetta. Hajujen ja etyleenin vaikutukset pitää tällöin minimoida sijoittamalla tuotteet joko kuormatilan eri kohtiintai kuormausalustan (rullakko tai lava) eri kohtiin. Kuormatilassa on oltava riittävä tuuletus, jotta puhdasta ulkoilmaasaadaan riittävästi tilaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tekniikkaa, joka poistaa mm. etyleenin kuormatilasta.

Pitkään kestävissä ulkomaankuljetuksissa ja runkokuljetuksissa on aina tarkasteltava lastattavia tuoteryhmiä ja laadittava kuormaussuunnitelma huolellisesti.                                              

Pääsääntöisesti lämpötila asetetaan herkimmän tuotteen mukaan, mutta kuormakohtaisesti on käytettävä harkintaa.Kunkin erillisen tuotteen osuus kuormasta sekä lämpötila- vaatimusten poikkeavuus muusta kuormasta pitää ottaa huomioon.

Seuraavat asiat on syytä käydä huolellisesti läpi:

 •  kunkin tuotteen määrä    
  –   pienissä tuote-erissä muutokset tapahtuvat nopeimmin
 • kunkin tuotteen optimikuljetuslämpötila
  –   alhaista lämpötilaa vaativat tuotteet pilaantuvat nopeimmin korkeassa lämpötilassa
 •      –   kylmävaurioita aiheutuu joillekin tuotteille alle +8...+10 °C lämpötilassa. Vaurion suuruus riippuu
 • altistusajasta     
  –   alhaista lämpötilaa vaativat tuotteet vaurioituvat enemmän liian korkeassa lämpötilassa kuin korkeaa
 • lämpötilaa vaativat alhaisessa lämpötilassa, kun kuljetusaika on korkeintaan 2 päivää
  –   pitempiaikainen alhainen lämpötila aiheuttaa vakavia kylmävaurioita
 •      –   jos lämpötila on enemmän kuin 4–5 °C alle optimilämpötilan, tuotteille aiheutuu kylmävaurioita
 • kasviksilla kunkin tuotteen kokonaiselinikä
  –   lehtevät tuotteet ovat lyhytikäisimpi
  –   lämpötilan noustessa elinikä lyhenee nopeasti
 • kunkin tuotteen kuormauslämpötila
  –   yhdenkin lastattavan tuotteen korkea kuormauslämpötila muuttaa herkästi  koko kuorman lämpötilaa
  –   ison tuote-erän poikkeava kuormauslämpötila vaikuttaa kuljetuslämpötilaan eniten
 • tuotteiden ja tuoteryhmien yhteensopivuus
  –   voimakastuoksuiset kalat, kalatuotteet, juustot ja vahva-aromiset kasvikset, kuten mansikka ja sipuli, on suojattava riittävästi pakkauksilla ja pitkäaikaisessa kuljetuksessa sijoitettava eri kuormatilaan
  –   vihreät kasvikset ja juurekset saavat etyleeni- ja hajuvaurioita hedelmien läheisyydessä

 

Tuotteiden yhteiskuljetukset kaupan jakelukuljetuksissa

 

 

Yhdistelmäkuormalla tarkoitetaan elintarvikkeiden kylmäkuljetusta, joka lähtee muualta kuin laitoksesta ja jossa on mukana enintään 6 ˚C:n säilytystä vaativien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lisäksi sellaisia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, joille asetetaan alhaisempia lämpötilavaatimuksia, kuten raakaa kalaa (sulavan jään lämpötila), sisäelimiä (enintään 3 ˚C), siipikarjanlihaa (enintään 4 ˚C), raakalihavalmisteita (enintään 4 ˚C) tai jauhelihaa (enintään 2 ˚C). Kuljetettavat elintarvikkeet eivät saa jäätyä. Jos yhdistelmäkuormissa kuljetetaan raakaa kalaa, sen tulee olla hyvin jäitettynä.

Yhdistelmäkuormien kuljetusajaksi suositellaan korkeintaan 24 tuntia.

 

 

Kuljetusterminaalit, joissa elintarvikkeiden jakelukuljetuksia reititetään uudestaan, lasketaan osaksi kuljetusketjua. Niissä voidaan noudattaa em. yhdistelmäkuormien lämpötilapoikkeusta edellyttäen, että kuljetusaika on korkeintaan 24 tuntia sisältäen elintarvikkeen terminaalissa oloajan

Muualta kuin laitoksista lähtevissä yhdistelmäkuormissa kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilat voivat nousta korkeintaan 6 °C:een.  Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa sallitaan lyhytaikainen korkeintaan 3 °C:n suuruinen elintarvikkeiden pinnan lämpötilan nousu. Jos poikkeama on tätä suurempi, tulee toimijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin elintarvikkeen lämpötilan saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi.

Lyhytaikaiset poikkeamat lämpötiloissa voivat aiheutua käytännössä esimerkiksi lyhytaikaisesta työvaiheesta.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen mukaan lämpötilavaatimuksia sovelletaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden kuljetuksissa viimeiseen vähittäismyyntipaikkaan asti. Tulee muistaa, että elintarvikkeiden kuljetusta koskevat lämpötilavaatimukset tarkoittavat elintarvikkeen lämpötilaa.

 

Tuotteiden yhteiskuljetukset kuluttajatoimituksissa

Kuluttajat voivat tilata elintarvikkeet toimitettavaksi kotiin. Näitä toimituksia koskee elintarvikehuoneistoasetus tietyin rajauksin.

Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa. Toimituksesta suoraan lopulliselle kuluttajalle voi vastata joko kuljetusyritys tai elintarvikkeet tai ruoan lähettävä elintarvikehuoneisto.

Jos nettikaupan tuotteet kuljetetaan astiassa, esimerkiksi laatikossa, joka annetaan muun kuin elintarvikkeiden kuljettamista ammattimaisesti harjoittavan toimijan tehtäväksi, vastaa kuljetuksen vaatimustenmukaisuudesta tuotteet sisältävän astian kuljetettavaksi luovuttanut elintarvikealan toimija.

Pakasteiden kuluttajatoimituksissa, jos pakastesäilytystila on alle 10 kuutiometrin suuruinen ja kuljetus kestää alle 2 tuntia niin lämpötilaa pitää seurata. Lämpötila voi olla korkeintaan -15 °C. Kuluttajatoimituksissa on helposti pilaantuvat tuotteet säilytettävä alhaisessa lämpötilassa, ne pitää kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä, suljettavassa eristetyssä kuljetusastiassa siten, että herkästi pilaantuvien, alhaista lämpötilaa vaativien elintarvikkeiden lämpötila on korkeintaan 6 °C. Lyhytaikainen poikkeama on sallittu.

 

 

Esimerkkejä lyhytaikaisista lämpötilamuutoksista, jotka voidaan hyväksyä.Esimerkkejä lyhytaikaisista lämpötilamuutoksista, jotka voidaan hyväksyä.