Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Omavalvonta ja suunnitelman laatiminen 

 

Omavalvonta on elintarvikealan toimijan (elintarvikealan yrittäjän) oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset (Elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa taikka muu ulko- tai sisätila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikka (Elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikealan toimija hallitsee itse omaa toimintaansa valvomalla (omavalvonta) elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä riskejä ja varmistamalla, että lainsäädännön vaatimukset turvallisista elintarvikkeista ja niistä annettavista oikeista tiedoista täyttyvät.

Omavalvonta on tehokas ja yksinkertainen keino yrityksille varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu. Omavalvonnalla tähdätään sekä laadukkaisiin että turvallisiin kuljetuksiin ja elintarvikkeiden käsittelytapoihin. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on elintarvikehuoneistosta tehtävän ilmoituksen lisäksi, että elintarvikehuoneisto on lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on toimijan itsensä vastuulla ja tehtävänä.

Valtaosaa elintarvikehuoneistoista ei enää hyväksytä, vaan niistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Sama koskee jo toiminnassa olevien elintarvikehuoneistojen toiminnan olennaista muuttamista.

Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaa ei enää erikseen hyväksytä omalla päätöksellään, vaan sen riittävyys arvioidaan laitoksen hyväksymisen tai elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin, ns. alkutarkastuksen yhteydessä. Muutos keventää hyväksymiseen liittyvää byrokratiaa, mutta toimijalla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään.

 

Elintarvikehuoneisto voi toimittaa omavalvontasuunnitelman viranomaiselle ennen alkutarkastusta, mutta toimittaminen ei ole pakollista. Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on kuitenkin oltava arvioitavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä.

 

 

Jos elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman arvioinnissa viranomainen havaitsee, ettei omavalvontasuunnitelma ole riittävä, viranomainen antaa toimijalle neuvoja ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Yrityksestä edellytetään löytyvän ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla tuotteiden säädöstenmukaisuus, säilyvyys ja turvallisuus varmistetaan.

Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCP-järjestelmän ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksen. HACCP-järjestelmä rakennetaan määrittämällä esimerkiksi tuotteittain tai tuotelinjoittain HACCP-menettelyn mukaisesti kriittiset hallintapisteet.

Nimi HACCP tulee englanninkielisistä sanoista Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet.

 

Tukijärjestelmän sisältö vaihtelee toiminnan luonteesta riippuen, se voi sisältää esimerkiksi tilojen puhtaanapitoon, haittaeläinten torjuntaan ja jätteiden käsittelyyn liittyvää ohjeistusta.

Hyvän käytännön ohjeet ovat toimialan laatimia HACCP-järjestelmän tai hygieniakäytäntöjen soveltamisohjeita kyseessä olevalla alalla. Evira arvioi ohjeet ja niiden käyttö on suositeltavaa.