Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tieliikennesäädökset

 

Tieliikennelaki  267/1981 ja Tieliikenne asetus  182/1982

Keskeisin tiellä liikkumista ja siellä noudatettavia sääntöjä koskeva laki ja asetus

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L1P1

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182

 

Tiekuljetussopimuslaki 345/1979;  

Sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48- 50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus).

• Kansainvälisessä kuljetuksessa tämän lain säännöksistä poikkeava kuljetussopimuksen ehto on mitätön.

• Kotimaisessa kuljetuksessa ei tämän lain säännöksistä voida poiketa, elleivät tavaran tai kuljetuksen poikkeuksellinen laatu tai muut erityiset olosuhteet tee sitä kohtuulliseksi.

Laki on kuljettamisen keskeisin laki, joka määrittää kuljetusten asiakirjat, vastuut ja eri vaiheissa tehtävät toimenpiteet.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1979/19790345

 

 

Työaikasäädökset

Työaikalaki 605/1996

Tätä lakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. Alle 18-vuotiaan tekemään työhön sovelletaan lisäksi nuorista työntekijöistä annettua lakia.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

 

Euroopan yhteisöjen neuvostojen asetus tieliikenteen sosiaalilain yhdenmukaistamisesta sekä  tieliikenteen valvontalaitteistosta (EY) N:o 561/2006 (= ajo- ja lepoaika-asetus)

Asetuksessa vahvistetaan maanteiden tavara- ja henkilö liikenteessä toimivien kuljettajien ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat säännöt sisämaan liikennemuotojen välisen kilpailun edellytysten yhdenmukaistamiseksi erityisesti tieliikenteen alalla sekä työolojen ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tämän asetuksen säännöksillä pyritään myös edistämään jäsenvaltioiden seuranta- ja noudattamisen valvontakäytännön parantamista sekä työskentelytapojen parantamista tieliikennealalla.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0008.02/DOC_1&format=PDF