Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Lämpötilan reksiteröintiä koskevat säädökset

Lämpötilan rekisteröinnistä säädetään useassa eri säädöksessä. Lämpötila voidaan rekisteröidä siihen tarkoitetulla laitteella tai myös mittaamalla ja kirjaamalla lämpötilat käsin.

Lämpötilan mittausmenetelmien tulee olla riippumattomia jäähdytysjärjestelmää ohjaavista lämpötilanilmaisimista. Jos ohjausjärjestelmän yhteydessä on lämpötilanvalvontaosio, toiminnallinen erillisyys on pystyttävä osoittamaan. Ohjaava ja mittaava anturi eivät saa olla samassa osassa järjestelmää. Standardi EN 12830 ilmoittaa asian selkeästi.

Tuotteen lämpötilaa mitattaessa on lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen oltava esijäähdytettyjä. Erityisen tärkeää tämä on ennen pakasteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan tuotteen lämpötilaa.

Pakastekuljetuksissa ja yli 10 m3:n pakastevarastoissa on käytettävä komission pakasteasetuksen vaatimukset täyttäviä lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteita. Komission pakasteasetuksen mukaan paikallisjakelun aikana lämpötilaa voidaan kuitenkin mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla. Eviran tulkinnan mukaan alle 2 tuntia kestävä kuljetus on paikallisjakelua. Mittaustulokset ja niiden kirjaaminen tai tallentaminen on osa elintarvikehuoneistoasetuksen 5 §:n 3 momentin tarkoittamaa omavalvontakirjanpitoa.

Alkutuotannon tuotteiden kuljetuksissa on kirjattava alkutuotantoasetuksen1368/2011 edellyttämät tiedot lämpötilaseurannasta. Tallentavaa lämpötilan seurantajärjestelmää ei vaadita.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissakuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 Elintarvikehuoneistoasetus

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä  pakasteiden maantie- ja rautatiekuljetuksissa (ATP-sopimus, SopS 48/1981) edellytetään käytettävän ATP -sopimuksen liitteen 2, lisäyksessä 1 laatuvaatimukset (EN 12830) täyttäviä lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteita.

Pakastettujen elintarvikkeiden osalta kuljetus – ja varastoinnin lämpötilojen seurantaan tarkoitettujen lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteiden laitteistovaatimukset on määritetty Komission pakasteasetuksessa (EY) N:o 37/2005Käytettävien lämpötilan seurantalaitteiden tulee olla standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaisia. Toimijoiden tulee pystyä asiakirjojen avulla osoittamaan, että laitteet ovat em. standardien mukaisia.

 

 

 

Komission asetuksen mukaan paikallisjakelua lukuun ottamatta pakastettuja elintarvikkeita kuljetettaessa kuljetusvälineessä tulee olla tallentava lämpötilan seurantalaite. Paikallisjakelun aikana lämpötilaa voidaan kuitenkin mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla. Eviran tulkinnan mukaan alle 2 tuntia kestävä kuljetus on paikallisjakelua. Mittaustulokset ja niiden kirjaaminen tai tallentaminen ovat osa elintarvikehuoneistoasetuksen 5 §:n 3 momentin tarkoittamaa oma-valvontakirjanpitoa.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissakuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle.

Pakasteiden kanssa kosketuksessa olevan ilman lämpötilan mittaamisenja tallenteiden tarkastamisen lisäksi voidaan pakasteiden valvonnassa käyttää pakasteen lämpötilan mittaamista, jos on perusteltua syytä epäillä, että pakasteasetuksen säännöksiä ei noudateta.  Lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen on oltava esijäähdytettyjä ennen pakasteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan pakasteen lämpötilaa

Säännöllinen kalibrointistandardien EN 12830, EN 13485 mukaisille laitteille on tehtävä standardin EN 13486 mukaisesti pätevän huoltoliikkeen toimesta, jolla on akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa jäljitettävästi kalibroitu referenssilämpömittari. Referenssimittari on kalibroitava laitteesta riippuen säännöllisin väliajoin (1-3 vuotta)