Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kansallinen lainsäädäntö

 

Elintarvikelaki nro 23/2006 on keskeisin laki kansallisessa lainsäädännössä ja sitä sovelletaan myös edellä lueteltujen elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskevien Euroopan yhteisön säädöksien täytäntöönpanoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä muun lain nojalla.

Elintarvikelain tarkoitus on:

• varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu.

• varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda harhaan.

• suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

• varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys.

• turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta.

• osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

 

Laissa määritetään:

• elintarvikehuoneistoja ja alkutuotantopaikkoja koskevat yleiset vaatimukset

• elintarvikkeiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta koskevat vaatimukset

• elintarvikehuoneistojen hyväksyminen

• hakemusmenettely elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi

• elintarvikealan toimijaa koskevat vaatimukset

• omavalvontasuunnitelma ja sen hyväksyminen

• elintarvikehygieeninen osaaminen

• elintarvikevalvonta ja siihen liittyvät vaatimukset

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

 

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (24/2006)

Määrittää:

• Ilmoitusvelvollisuuden ennen toiminnan harjoittamisen aloittamista

•Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojelu-viranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

•Toiminnanharjoittajalta on lisäksi perittävä maksu tutkimuksista, jotka liittyvät ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaan.

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060024

 

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011 Valvonta-asetus

 

 Asetuksessa säädetään

 • alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston ilmoituksesta sekä laitoksen hyväksymishakemuksesta.
 • elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä
 • laitoksen hyväksymispäätöksestä ja ehdollisesta hyväksymisestä
 • eräistä muista näihin menettelyihin liittyvistä valvontaviranomaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eräistä viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista.

 

Elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus

3) elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite

4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus

5) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta

6) tieto omavalvontasuunnitelmasta

 

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen vastaanottava valvontaviranomainen voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Laitoksen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta, joka on toimitettava liitteineen valvontaviranomaiselle kahtena kappaleena, on käytävä ilmi:

1) elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus

3) laitoksen nimi ja käyntiosoite

4) harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus

5) selvitys mahdollisesta tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi

6) selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä

7) kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous- ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista

8) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta

 

Hakemukseen on liitettävä:

1) laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitoksen pohjapiirustuksista on käytävä ilmi:

a) raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit;

b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, kulkureitit;

c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu;

d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat;

2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista;

3) omavalvontasuunnitelma.

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110420

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 Elintarvikehuoneistoasetus

Tässä asetuksessa sovelletaan elintarvikelain 6 §:n sekä laitosasetuksen 3 §:n määritelmiä, minkä lisäksi tarkoitetaan:

1) helposti pilaantuvalla elintarvikkeellaelintarviketta, joka koostumuksensa, rakenteensa, käsittelynsä tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi tarjoaa mikrobeille hyvät lisääntymismahdollisuudet ja joka on siksi säilytettävä joko alhaisessa tai korkeassa lämpötilassa

2) sellaisenaan syötävällä elintarvikkeella elintarviketta, joka on tarkoitettu syötäväksi ilman kypsentämistä;

3)ulkomyynnillä elintarvikkeen tarjoilua, kaupanpitoa tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa

4) ulkotilallaelintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai joka sijaitsee sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.

 

Asetuksessa säädetään:

 • elintarvikehuoneistojen ja -kuljetusten olosuhdevaatimuksia sekä rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia
 • lämpötilan rekisteröinti yli kaksi tuntia kestävissä jakelukuljetuksissa
 • kuumentamalla tehdyn ruuan säilytyslämpötilojen vaatimukset
 • kylmäsäilytettäväksi tarkoitetun ruuan jäähdyttämisvaatimukset
 • helposti pilaantuvien elintarvikkeiden myyntipaikan vaatimukset
 • elintarvikkeiden kuljetusta koskevat yleiset elintarvikehygieeniset vaatimukset
 • elintarvikkeiden kuljetusastioiden vaatimukset
 • elintarvikekuljetusten omavalvontasuunnitelman sisältö

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111367

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 1369/2011  Laitosasetus

Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jolta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista.

Tässä asetuksessa säädetään laitokseksi hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista:

1) laitosten rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista

2) eläimistä saatavia elintarvikkeita ja niiden käsittelyä koskevista lämpötilavaatimuksista sekä merkinnöistä ja asiakirjoista;

3) laitoksen henkilökunnalle asetettavista hygieniavaatimuksista;

4) elintarvikealan toimijoiden omavalvonnasta ja siihen liittyvästä kirjanpidosta.

 

Laitosasetuksessa sovelletaan elintarvikelain ja seuraavien asetusten määritelmiä:

1) yleinen elintarvikeasetus;

2) yleinen elintarvikehygienia-asetus;

3) eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus;

4) eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111369

 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista 818/2012 Pakasteasetus

 

Asetusta sovelletaan elintarvikkeisiin, joita myydään tai muuten luovutetaan pakastettuna.

Tätä asetusta ei sovelleta jäätelöön, mehujäähän eikä muuhun elintarvikejäähän.

Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvikkeen kaikissa osissa -18 °C:ssa tai sitä kylmempänä. Varastoinnin, kuljetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikainen muutos enintään -15 °C:seen.  Lämpötilalla tarkoitetaan lämpötilaa, joka on mitattu pakasteen määrätystä kohdasta lämpömittarin lämpötilalle herkällä osalla, eli anturilla.

Jäätelö pitää säilyttää pakastelämpötilassa. Tästä ohjeistetaan vuoden 2014 lopulla päivittyvässä Elintarvikehuoneistoasetuksessa.

Pakasteiden kanssa kosketuksessa olevan ilman lämpötilan seurantaan sovelletaan, mitä pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005 säädetään.

Pakasteiden kanssa kosketuksessa olevan ilman lämpötilan mittaamisen ja tallenteiden tarkastamisen lisäksi voidaan pakasteiden valvonnassa käyttää pakasteen lämpötilan mittaamista, jos on perusteltua syytä epäillä, että tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta.

Asetuksessa säädetään

 • Näytteenotto pakasteen lämpötilan mittaamista varten
 • Yleiset laatuvaatimukset lämpömittarille: oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset
 • Näytteen valmistelu mittausta varten ja lämpötilan mittaaminen

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120818

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavasta

elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 1115/2001. Hygieniaosaamisasetus

 

Asetuksessa säädetään:

• elintarvikehuoneistossa työskentelevältä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevältä henkilöltä vaadittavasta elintarvikehygieenisestä osaamisesta.

• osaamisen testaamisesta, osaamistodistuksesta, osaamistestaajan kelpoisuudesta ja tehtävistä.

• elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta antaa tarkempia määräyksiä.

 

Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava osaamistodistus. Todistus on oltava henkilöllä, joka on työskennellyt yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Todistus on syytä uusia määräajoin, jotta taidot pysyvät ajan tasalla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011115

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011. Alkutuotantoasetus

Asetuksessa määritetään:

• alkutuotantopaikan omavalvontavelvoitteet

• alkutuotantopaikkaa koskevan ilmoituksen tekeminen

• alkutuotantoon liittyvästä kirjanpidosta

 

Lisäksi asetuksessa säädetään eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden osalta:

• alkutuotantopaikalta lähtevien alkutuotannon tuotteiden mukana toimitettavista tiedoista;

• alkutuotantopaikan rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista;

• alkutuotannon tuotteita käsittelevälle henkilöstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuksista;

• alkutuotannon tuotteiden käsittelystä ja kuljettamisesta sekä käsittely- ja säilytyslämpötiloista.

 

Alkutuotantoon lasketaan kuuluvaksi alkutuotannon tuotteiden toimittaminen seuraavaan elintarvikehuoneistoon, joko jatkojalostukseen tai vähittäismyyntiin.

 

Elintarvikehuoneistoilmoitus pakkaamosta on tehtävä, jos ostaa muiden tuottamia kasvikunnan tuotteita ja pakkaa niitä ja toimittaa vähittäismyyntiin. Jos myyntiä suoraan kuluttajille harjoittaa yli vähäriskisten toimintojen määrärajan, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus myynnistä. Jos jatkojalostaa alkutuotannon tuotteita niin, että niiden luonne muuttuu, esim. puristaa marjoista mehua, kuivaa yrttejä, kuorii, pilkkoo tai raastaa juureksia, on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus valmistuksesta tai käsittelystä. Elintarvikehuoneistoilmoitus on tehtävä oman kunnan elintarvikevalvontaan 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2011/20111368

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta

• Määrittelee yleiset periaatteet ja vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille ja niiden jäljitettävyydelle.

Kaikkien elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuvien materiaalien tai tarvikkeiden on oltava sellaisia, jottei niistä pääse aineita siirtymään elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentää sen aistinvaraisia ominaisuuksia.

Materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyys on varmistettava kaikissa vaiheissa, jotta helpotetaan valvontaa, turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden myynnistä poistamista, kuluttajatiedotusta ja vastuukysymysten ratkaisemista.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1412773749306&from=FI

 

Kansainväliset helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukset

 

Yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) 50/1973

Perussopimus, joka koskee kansainvälisiä kuljetuksia

Määrittää:

• rahdinkuljettajan vastuut

• rahtikirjan sisällön ja vaatimukset

• lähettäjän ja vastaanottajan vastuut

• korvausvelvollisuudet.

 

Rahtisopimus on vahvistettava tekemällä siitä rahtikirja. Se, ettei rahtikirjaa ole tehty taikka ettei se ole sisällöltään määräysten mukainen tai että se on kadonnut, on merkityksetöntä ratkaistaessa, onko rahtisopimus syntynyt tai onko se pätevä, ja rahtisopimukseen sovelletaan tämän yleissopimuksen määräyksiä.

 

Rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn ajoneuvon puutteellisuuteen tahi ajoneuvon vuokralle antaneen tai tämän toimi- tai palveluhenkilöstön virheeseen tai laiminlyöntiin.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1973/19730050/19730050_2

 

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus 48/1981, jäljempänä ATP-sopimus

Valtiosopimus lämpötilahallittavien kansainvälisten kuljetusten ja näissä kuljetuksissa käytettävän kaluston ominaisuuksista, käytöstä ja luokituksesta.

Määrittelee

• sopimuksen soveltamisalan ja menettelytavat sopimuksen mukaan toimittaessa

• kuljetusvälineiden luokittelun, tekniset vaatimukset ja testausmenetelmät

• sopimuksen piiriin kuuluvat elintarvikkeet ja niiden korkeimmat sallitut kuljetuslämpötilat.

 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1981/19810048

 

ATP-sopimuksen  liitteet( versio 2012) , joihin on kirjattu Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät kuljetusvälineiden määritelmät ja luokittelu. 

 

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kuljetus_ja_logistiikka/121101_atp_sopimuksen_paivitys.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta 971/2006

ja

Maa- ja metsätalousministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 §:n kumoamisesta sekä 2 §:n muuttamisesta

Määrittää organisaatiot ja viranomaistahot, jotka johtavat ja vastaavat:

• kaluston valvonnasta

• kaluston tarkastamisesta ja testaamisesta

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060971

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100120