Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

EU-Lainsäädäntö

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (28.1.2002) Yleinen elintarvikeasetus.

• Yleiset periaatteet ja vaatimukset

– riskinarviointi

– jäljitettävyys

– elintarvikkeet -määritelmä

• Asetukseen viitataan muissa säädöksissä.

• Kuljetuksiin vaikuttavaa on toimittajan vastuu todentaa erän jäljitettävyys myös toimitusasiapapereiden osalta.

• Elintarvikealalla olevan toimijan on tehtävä riskinarviointi omien toimintojensa osalta ja laadittava suunnitelma riskien eliminoimiseksi.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1412330576863&from=FI

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus

Asetus koskee seuraavia toimintoja:

– alkutuotannon tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla edellyttäen, että tämä ei merkittävästi muuta niiden luonnetta

– elävien eläinten kuljetus, jos tämän asetuksen tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttää

– kasviperäisten tuotteiden, kalastustuotteiden ja luonnonvaraisen riistan osalta kuljetustoimet sellaisten alkutuotannon tuotteiden, joiden luonnetta ei ole merkittävästi muutettu, toimittamiseksi tuotantopaikalta johonkin laitokseen.

 

Siinä määritetään:

• vaatimukset sekä alkutuotannon että muiden toimijoiden yleisistä hygieniavaatimuksista

-        mikrobiologisten vaatimusten noudattaminen

-        lämpötilaa koskevien vaatimusten noudattaminen

-        kylmäketjun jatkuminen

-        näytteiden ottaminen ja analysointi

• HACCP-periaatteisiin perustuva menettely vaarojen tunnistamiseksi, niiden poistamiseksi

–        toiminnan kriittiset valvontapisteet ja seurantamenettely

–        toiminnan kriittiset raja-arvot, ei-hyväksyttävät tasot

–        korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen, mikäli toiminta ei ole hallinnassa

• kirjanpitovelvollisuus ja todentamisvelvollisuus asiakirjojen avulla, sekä menettelyistä että niiden toimivuudesta

• kaluston puhtaanapito ja desinfiointi

• henkilöstön terveydentilan ja koulutuksen varmistaminen

• tuhoeläintorjunta

• jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely niin, että ne eivät aiheuta elintarvikkeille turvallisuus-

ja hygieniariskiä

• tartuntatautien leviämisen estämiseksi tehtävät toimenpiteet

• elintarvikehuoneiston yleiset vaatimukset, jotka koskevat myös kuljetuskalustoa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1412331452796&from=FI

 

Euroopan komission ohjeet elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 852/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta

Asiakirja on suunnattu pääasiassa elintarvikealan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille, ja siinä on tarkoitus antaa ohjeita uusien elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Asiakirjan tavoitteena on auttaa elintarvikeketjun eri osapuolia ymmärtämään asetusta paremmin sekä soveltamaan sitä oikein ja yhdenmukaisesti. Asiakirjalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista oikeudellista asemaa, ja kiistatilanteissa lopullinen vastuu lainsäädännön tulkinnasta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_fi.pdf

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004, Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus.

Asetus määrittelee:

• eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyn hygieniavaatimukset

• tuotteille termit ja tarvittavat hygieeniset vaatimukset

• tuotteiden käsittely- ja kuljetuslämpötilat.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=en

 

Euroopan komission ohjeet eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 853/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta

Asiakirja on suunnattu pääasiassa elintarvikealan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa, ja siinä on tarkoitus antaa ohjeita uusien elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Asiakirjalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista oikeudellista asemaa, ja kiistatilanteissa lopullinen vastuu lainsäädännön tulkinnasta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_853-2004_fi.pdf

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY) N:o 882/2004,  EY:n valvonta-asetus

Asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt sellaista virallista valvontaa varten, jolla todetaan erityisesti, että noudatetaan sääntöjä, joilla pyritään:

a) estämään, poistamaan tai vähentämään hyväksyttäville tasoille ihmisiin ja eläimiin joko suoraan tai ympäristön kautta kohdistuvia riskejä

 b) takaamaan oikeudenmukaiset käytännöt elintarvikkeiden kaupassa ja suojelemaan kuluttajien etuja, myös niitä, jotka koskevat elintarvikkeiden merkitsemistä ja muuta kuluttajille annettavaa tietoa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1412341476751&from=FI

 

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

• Määrätään tiettyjä mikro-organismeja koskevista mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava pannessaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa säädettyjä yleisiä ja erityisiä hygieniatoimenpiteitä.

• Toimenpiteiden tulee olla osa HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitä, jotta

 – raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hankinta, käsittely ja jalostus toteutetaan ja valvotaan siten, että prosessin hygieniavaatimukset täyttyvät

– elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset, joita sovelletaan tuotteiden koko myyntiajan, täyttyvät kohtuullisesti ennakoitavissa jakelu-, varastointi- ja käyttöolosuhteissa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1412341874533&from=FI

 

 

 

 

 

 

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana. Komission pakasteasetus

  • Määrittelee vaatimukset, jotka lämpötilan mittauksessa käytettävien laitteiden on täytettävä ja kuinka kauan lämpötilatallenteita on säilytettävä

– oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset.

  • Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia.

– Toimijan on päivättävä lämpötilatallenteet ja säilytettävä ne vähintään vuoden ajan tai kauemmin ottaen huomioon pakastetun elintarvikkeen luonne ja tarjolla pitoaika.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0037&rid=1

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY) N:o 882/2004,  EY:n valvonta-asetus 

Asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt sellaista virallista valvontaa varten, jolla todetaan erityisesti, että noudatetaan sääntöjä, joilla pyritään:

a) estämään, poistamaan tai vähentämään hyväksyttäville tasoille ihmisiin ja eläimiin joko suoraan tai ympäristön kautta kohdistuvia riskejä

 b) takaamaan oikeudenmukaiset käytännöt elintarvikkeiden kaupassa ja suojelemaan kuluttajien etuja, myös niitä, jotka koskevat elintarvikkeiden merkitsemistä ja muuta kuluttajille annettavaa tietoa.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1412341476751&from=FI

 

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

 

• Määrätään tiettyjä mikro-organismeja koskevista mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava pannessaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa säädettyjä yleisiä ja erityisiä hygieniatoimenpiteitä.

• Toimenpiteiden tulee olla osa HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitä, jotta

 – raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hankinta, käsittely ja jalostus toteutetaan ja valvotaan siten, että prosessin hygieniavaatimukset täyttyvät

– elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset, joita sovelletaan tuotteiden koko myyntiajan, täyttyvät kohtuullisesti ennakoitavissa jakelu-, varastointi- ja käyttöolosuhteissa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1412341874533&from=FI

 

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana. Komission pakasteasetus

  • Määrittelee vaatimukset, jotka lämpötilan mittauksessa käytettävien laitteiden on täytettävä ja kuinka kauan lämpötilatallenteita on säilytettävä

– oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset.

  • Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia.

– Toimijan on päivättävä lämpötilatallenteet ja säilytettävä ne vähintään vuoden ajan tai kauemmin ottaen huomioon pakastetun elintarvikkeen luonne ja tarjolla pitoaika.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0037&rid=1

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta.

• Määrittelee toimintaperusteet, jotka virallista valvontaa suorittavien toimivaltaisten viranomaisten on täytettävä, jotta varmistetaan valvonnan puolueettomuus ja tehokkuus.

• Määrittää sen, että virallista valvontaa harjoittava henkilöstö saa toimivaltansa alalla soveltuvan koulutuksen, jonka perusteella se pystyy hoitamaan velvollisuutensa pätevästi ja harjoittamaan virallista valvontaa johdonmukaisella tavalla.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0882&qid=1412603628747&from=FI

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus.

 

Määrittää

• virallisen valvonnan periaatteet sekä toiminnan tarkastuksen ja tarkastuksen käsitteet

• laitoksen hyväksymiseen liittyviä toimintatapoja ja aikarajoja

• velvoitteet, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava virallisen valvonnan mahdollistamiseksi

• virkaeläinlääkärin tehtävät ja valvonnan perusteella toteutettavat toimenpiteet, vastuujaon ja riskiperusteisen tarkastustiheyden periaatteet sekä muita eläinperäisten tuotteiden valvontaan liittyviä velvoitteita.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0854&qid=1412603544547&from=FI

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta

• Määrittelee yleiset periaatteet ja vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille ja niiden jäljitettävyydelle.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1412604150460&from=FI