Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet
 

Kuormatilan lämpötilansäätöjärjestelmiä (jäähdytys ja lämmitys) ohjataan kuormatilasta mitattavan lämpötilan avulla. Kuormatilan lämpötilan tallennuslaitteet puolestaan tallentavat määrätyin välein kuormatilan lämpötilan. Tallennuslaitteita koskeva standardi EN12830 määrittää mittalaitteille asetetut vaatimukset.

 
Jäähdytyslaitteiden yhteydessä olevat lämpötilan mittauslaitteet

Jäähdytys ja lämmityslaitteen lämpötilansäätöjärjestelmää ohjataan kuormatilasta välittyvän lämpötilatiedon perusteella. Kuormatilan jäähdytyslaitteissa lämpötilan seuranta on toteutettu hieman eri tavoilla riippuen kylmälaitteen mallista ja valmistajasta. Oleellista on, että seurantalaite mittaa luotettavasti joko kuormatilasta palaavan ilman tai sen lisäksi myös sinne puhallettavan ilman ja säätää kylmäkoneen toimintaa. Laitteen käyttäjän pitää tuntea sekä kylmälaitetta ohjaavan termostaatin että lämpötilan mitta-anturin toiminta. Termostaatin lämpötilan asetuksessa voi tapahtua virhe, mikäli kuormauksessa on estetty ilman esteetön kierto kuormatilassa. Tällöin paluuilman lämpötila onkin vain kuormatilan etuosan lämpötila, kuormatilan takaosassa tilanne voi olla toinen.

Mikäli jäähdytyslaitteen toiminnasta ja kuormatilan lämpötilasta ei välity kuljettajalle tietoa ajon aikana, kuljettajan on varmistuttava määräajoin, että laitteet toimivat moitteettomasti ja kuormatilan lämpötila on termostaattiasetuksen mukainen.

Lämpötila vaihtelee jonkin verran riippuen siitä millaiset vaihtelun ylä- ja alarajat lämpötila-anturiin ja jäähdytyskoneeseen on asetettu. Uusimmissa kylmäkoneissa lämpötilan säätö tapahtuu automaattisesti termostaatin ohjaamana ja kuormatilan termostaatista on lämpötilanäyttö joko kylmälaitteessa olevaan paneeliin tai auton ohjaamoon.

 
Kuormatilan lämpötilaa tallentavat laitteet

Kuormatilan lämpötilan rekisteröintilaitteet voivat olla yhdistettyinä kylmälaitteen toimintaa sääteleviin mitta-antureihin tai sitten täysin erillisiä laitteita, joista tiedot voidaan purkaa eri tavoin. Kun kuljetuksessa vaaditaan standardin EN 12830 mukainen rekisteröintilaite, sen on oltava erillään kylmäkoneen säätöjärjestelmästä. Moniosastoisiin kuormatiloihin pitää jokaiseen osastoon asentaa erillinen anturi, jolla seurataan ja tallennetaan kyseisen osaston lämpötilaa. Suositus on, että kuormatilassa olisi 2-3 anturia, jotka sijoitetaan tasaisin välein kuormatilan koko pituudelle. Yksi antureista olisi sijoitettava mittaamaan kylmälaitteelle palaavan ilman lämpötilaa.

Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetuksissa käytettävässä kalustossa on oltava lämpötilan tallennuslaitteet, jotta pakastettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa tihein ja säännöllisin väliajoin.

Lämpötilatallenteet on päivättävä ja säilytettävä vähintään vuoden ajan ja elintarvikkeesta riippuen vielä pidempäänkin. Rekisteröintitulosten säilyttämisessä on varmistuttava, että tulokset ovat kohdistettavissa yksiselitteisesti tiettyyn kuormaan tai kuljetustapahtumaan.

Mittausvälineiden, joita käytetään pakasteiden lämpötilan seurantaan, on oltava standardien EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 mukaiset. Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia.

Pakasteiden paikallisjakelun aikana voidaan kuljetustilan ilman lämpötilaa mitata vähintään yhdellä helposti nähtävällä lämpömittarilla. Helposti nähtävällä tarkoitetaan mittaria, jonka lämpötilalukema on nähtävissä ilman erityisiä toimenpiteitä, kiipeämistä, osien irrottamista tms.

Paikallisjakelua ei ole määritelty, mutta kyseeseen tulevat vain lyhytkestoiset kuljetukset, joissa myös kuljetusmatkat ovat lyhyet. Paikallisjakelua on lähinnä tukkukaupan ja vähittäismyyntipaikan tai muun asiakkaan välinen lyhytkestoinen kuljetus. Jos jakeluauto käy useamman asiakkaan luona, suositellaan rekisteröivän lämpötilamittalaitteen käyttöä.

Yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa on oltava tallentava lämpötilan seurantajärjestelmä.

 

 
 

Tuotteiden lämpötilan mittaamisessa käytettävät laitteet

Elintarvikekuljetuksissa tuotteiden kuormaushetken lämpötilan oikeellisuus on perustekijä kuljetusolosuhteiden hallinnassa. Kuormattaessa on syytä varmistua riittävän kattavasti, että kaikkien tuotteiden lämpötila on oikea ja sovitun mukainen. Lavoitettuja tuotteita kuormattaessa niistä on mitattava lämpötila vähintään kolmesta eri lavasta, jotka tulevat kuormatilan eri kohtiin. Osakuormasta mittauksia voi tehdä vähän vähemmän.

Kuormaa purettaessa vastaanottajan pitää tehdä välittömästi lämpötilamittaukset, joilla varmistetaan, että tuotteiden lämpötila on pysynyt oikeana kuljetuksen aikana. Tuotteiden lämpötilan mittauksessa käytettäville laitteille on pakasteiden osalta asetettu laatuvaatimukset. Muiden tuotteiden lämpötilan mittauksissa suositellaan käytettäväksi laadultaan saman tasoisia mittareita. Tuoretuotteiden kuljetuksissa käytetään useasti lasertekniikkaa alustavaan lämpötilan todentamiseen ja mikäli hyväksytyt raja-arvot ylittyvät, tehdään tarkempi mittaus tarkkuuslämpömittarilla. Lasertekniikan tulokset ovat aina suuntaa-antavia.

Pakattujen tuotteiden lämpötilan mittaaminen voidaan tehdä tuotetta rikkomatta, kun käytetään pinta-antureita tai pakkausten väliin asetettavia lanka-antureita. Antureiden pitää olla nopeita ja luotettavia.

 
Pakasteiden lämpötilamittauksissa käytettävän lämpömittarin on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset:

•  vasteajan tulee olla sellainen, että kolmessa minuutissa saavutetaan 90 % alkuja loppulukeman erosta

•  mittaustarkkuuden on oltava +/–0,5 °C mittausalueella –20... + 30 °C

•  mittaustarkkuus ei saa muuttua enempää kuin 0,3 °C mittauksen aikana ympäristön lämpötilan ollessa –20...+ 30 °C

•  mittarin osoitintarkkuuden on oltava vähintään 0,1 °C

•  mittaustarkkuus on tarkistettava säännöllisin väliajoin

•  lämpömittarilla on oltava voimassa oleva kalibrointitodistus

•  mittarin on oltava helposti puhdistettava

•  lämpömittarin anturin on oltava siten suunniteltu, että hyvä lämpökosketus tuotteeseen varmistuu

•  sähkölaitteet on suojattava kosteuden tiivistymisestä johtuvilta haittavaikutuksilta.

 

Lähde: Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas