Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Henkilöstön hygieniaosaamisvaatimukset

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.

Kaikkien elintarvikkeiden parissa työskentelevien pitää osata perusasiat elintarviketurvallisuudesta ja -hygieniasta. Elintarvikealan toimijoiden on huolehdittava omavalvontansa puitteissa tämän velvoitteen toteutumisesta. Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että elintarvikealan toimija tuottaa / luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita.

Hyvä elintarvikehygienia vähentää elintarvikkeiden terveysriskejä ja pienentää yrityksen hävikkiä. Henkilökohtaisella hygienialla on suuri vaikutus tuoteturvallisuuteen. Työvaatteiden puhtaus, käsien pesu ja henkilökohtainen hygienia kuuluvat perusosaamiseen..

Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan hygieniaosaamista seitsemältä eri osa-alueelta:

  • mikrobiologia,
  • ruokamyrkytykset
  • hygieeniset työtavat
  • henkilökohtainen hygienia
  • puhtaanapito
  • omavalvonta
  • lainsäädäntö

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään Euroopan unionin yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU, liite I, osan A kohdan 4 alakohta e ja kohdan 5 alakohta d sekä liitteen II luvun 12 kohta 1), kansallisessa elintarvikelaissa (23/2006 muutoksineen) sekä Eviran määräyksessä hygieniaosaamisesta (1/2009).

 

Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan huolehdittava siitä, että Elintarvikelain nojalla ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (osaamistodistus), jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa yhteensä vähintään kolme kuukautta. Tietyt elintarvikealan tutkinnot sisältävät hygieniaosaamisalueet ja oikeuttavat saamaan hygieniapassin.

 

 

Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan sopivan elintarvikealan koulutuksen, tutkinnon tai hyväksytysti suoritetun erillisen osaamistestin kautta saatavalla, Eviran mallin mukaisella osaamistodistuksella. Osaamistodistus koostuu A4-kokoisesta paperisesta todistuksesta ja sen mukana tulevasta luottokortin kokoisesta muovisesta hygieniaosaamiskortista.  Kumpaakin todistuksen osaa voi käyttää elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamiseen.

Osaamistodistus myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka testin/todistuksen on maksanut. Todistuksen saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen henkilökohtaisen todistuksensa molemmat osat itselleen, työnantaja voi ottaa kopion osaamistodistuksesta omavalvontakirjanpitoansa varten.